Program działania.

PROGRAM  DZIAŁANIA    

Stowarzyszenie „Porozumienie Pokoleń” działa na rzecz swoich członków, członków wspierających, własnych wolontariuszy, a także w miarę możliwości na rzecz środowiska, w którym działamy tzn.  pomagamy głównie seniorom (emerytom, rencistom) oraz osobom w wieku od 18 lat – szczególnie młodzieży niepełnosprawnej, chcącej realizować swoje cele edukacyjne.

I. Warunkiem pomocy materialnej są:

1. Choroba, wymagająca pobytu w szpitalu,

2. Choroba przewlekła,

3. Niepełnosprawność oraz brak środków na sprzęt do rehabilitacji,

4. Bardzo złe warunki materialne osób zdrowych,

5. Brak środków dla młodzieży uczącej się na pomoce edukacyjne,

6. Dofinansowanie celów edukacyjnych (kursy, nauka w szkołach dziennych i wieczorowych) dla osób, których dochód nie przekracza 1000 zł na osobę,

7. Złożony wniosek osoby, ubiegającej się o wsparcie finansowe dla przypadków zawartych w pkt. 2,3,4,5,6 z pełnym udokumentowaniem sprawy (m.in. opinia lekarska).

8. Rozpatrzenie wniosku przez Zarząd S.P.P. (UWAGA: w przypadku równowagi głosów, głos Prezesa jest decydujący),

9. W przypadkach szczególnych (np. zalanie, pożar mieszkania lub domu, zniszczenia dóbr materialnych przez inne żywioły lub wypadki – w przypadku stwierdzenia braku winy pokrzywdzonego) wniosek będzie rozpatrywany przez Zarząd S.P.P. po jego złożeniu, pod warunkiem braku polisy ubezpieczeniowej na w/w dobra materialne i po zapoznaniu się z dokumentacją sprawy.

II. Warunki pomocy rzeczowej:

1. Brak sprzętu rehabilitacyjnego – udokumentowana odmowa np. NFZ lub innych instytucji.

2. Brak pomocy dydaktycznych – sprzętu audio – wizualnego, komputera dla osób uczących się oraz niepełnosprawnych.

3. Wyczerpująco udokumentowany wniosek osoby, zainteresowanej pomocą rzeczową, będzie rozpatrywany przez Zarząd S.P.P. w miarę możliwości i posiadanych środków rzeczowych.

III. Inna pomoc np. wsparcie w postaci pomocy interwencyjnej, pisma urzędowe, pomoc prawna w instytucjach, urzędach;

IV. Organizowanie kursów wg potrzeb członków S.P.P. lub środowiska na rzecz, głównie seniorów i młodzieży, pozostającej bez pracy przy wsparciu programami unijnymi i pomocą materialną, skierowaną na rzecz takich kursów.  

V. Cele i zadania. Środki działania.  

1. S.P.P. będzie prowadziło działalność nieodpłatną, odpłatną oraz działalność charytatywną.

2. Pozyskiwanie środków na cele statutowe i realizowanie ich poprzez program działania odbywać się będzie zgodnie z obowiązującymi przepisami.

3. S.P.P. opracuje tzw. „cegiełki” w kwotach od 5 zł – 100 zł dla osób fizycznych, chcących wspierać fundusze S.P.P. oraz „cegiełki” od 100 zł – 500 zł dla firm lub osób, prowadzących działalność gospodarczą w ramach Ustawy o zbiórkach publicznych z dnia 15 marca 1933 r. (Dz. U. z dnia 31 marca 1933 r. z późniejszymi zmianami).

4. S.P.P. będzie działać na rzecz pozyskiwania członków wspierających oraz sponsorów.

5. S.P.P. będzie realizować zdobywanie środków poprzez uzyskiwanie dotacji od samorządowych władz miasta Katowic oraz innych samorządów miast i gmin, tam gdzie powstaną oddziały lokalne S.P.P.

6. S.P.P. będzie zdobywało środki w sposób zgodny z przepisami, np. poprzez loterie, zbiórki „do puszek” itp. działania, po uzyskaniu niezbędnych pozwoleń.

7. Cele, zadania oraz środki będą się zmieniać w zależności od sytuacji finansowej Stowarzyszenia poprzez podejmowanie Uchwał Zarządu lub W.Z. S.P.P.

Podstawa prawna działania: Statut S.P.P. oraz Ustawy z dnia 07.04.1989r. – Prawo o stowarzyszeniach