Statut S.P.P. i inne ważne dokumenty

Postanowienie 1Postanowienie 2Postanowienie 3Postanowienie 4ROZDZIAŁ I

POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Stowarzyszenie nosi nazwę „Stowarzyszenie – Porozumienie Pokoleń” w dalszych postanowieniach statutu zwane Stowarzyszeniem ( o skrócie S.P.P.). W czasie wyborów skrót K.W.W. Stowarzyszenie „Porozumienie Pokoleń”.

2. Stowarzyszenie jest zrzeszeniem osób fizycznych, zawiązanym dla realizacji swego zatwierdzonego Programu Działania, przyjętego na Walnym Zebraniu Stowarzyszenia w oparciu o niniejszy Statut. Siedzibą Stowarzyszenia jest miasto Sławków, woj. śląskie. Terenem działania jest Rzeczpospolita Polska.

3. Do realizacji celów statutowych Stowarzyszenie może działać na terenie innych państw z poszanowaniem tamtejszego prawa.

4. Stowarzyszenie jest zawiązane na czas nieokreślony. Posiada osobowość prawną. Działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o Stowarzyszeniach (Dz.U. z 2010r., Nr 79, poz. 855 z późn. zm.) oraz niniejszego Statutu.

5. Stowarzyszenie może należeć do innych krajowych i międzynarodowych organizacji o podobnych celach oraz łączyć z innymi organizacjami społecznymi za zgodą W.Z.S.P.P.

6. Stowarzyszenie prowadzi działalność pożytku publicznego na rzecz ogółu społeczności, a także działa na rzecz osób niepełnosprawnych, bezrobotnych, bezdomnych, nieporadnych życiowo i chorych – zgodnie z celami i środkami działania zawartymi w rozdziale II niniejszego statutu. Realizacja działalności pożytku publicznego poprzez działalność nieodpłatną i odpłatną nie może odbywać się dla osiągnięcia zysku, a całość dochodu wypracowanego przez fundacje pomocowe, spółki i jednostki gospodarcze należy przeznaczyć dla realizacji celów statutuwych i nie może być przeznaczony do podziału pomiędzy członków, udziałowców, akcjonariuszy i pracowników. Wykazany w bilansie wynik finansowy dodatni ma być przekazany na bieżącą realizację zadań statutowych w następnym roku działalności stowarzyszenia. Stowarzyszenie S.P.P. realizuje działalność pożytku publicznego zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z daty Dz.U. z

 2010r nr 234, poz 1536 z zm. Z roku 2010 – 2011. Działalność stowarzyszenia oparta jest przede wszystkim na pracy społecznej członków w zakresie pracy charytatywnej, zbiórek publicznych i inicjatyw lokalnych. W zakresie działalności nieodpłatnej, odpłatnej, pożytku publicznego, a szczgólnie doprojektów dotowanych (konkursowych), zarząd S.P.P. może zatrudniać (w celu zapewnienia wysokiej jakości wykonania projektu) osoby z odpowiednimi kwalifikacjami np. koordynatorów, opiekunów grupy, trenerów zajęć itp. w zależności od programów i umów finansowych dotyczących tych projektów. W zakresie realizacji zleconych przez administrację zadań publicznych, oraz do prowadzenia działalności gospodarczej zarząd S.P.P. winien zatrudniać w oparciu o uchwałę zarządu (dot. planu zatrudnienia) odpowiednie osoby z kwalifikacjami. W przypadku uzyskania statusu organizacji pożytku publicznego zarząd S.P.P. może zatrudnić prezesów na umowę o pracę, umowę zlecenie, umowę o dzieło w zależności od sytuacji finansowej stowarzyszenia. Do pokrycia kosztów administracyjnych zarząd S.P.P. może korzystać z majątku stowarzyszenia, Zarząd S.P.P. może wyróżniać członków stowarzyszenia poprzez wręczanie drobnych upominków, kwiatów, dyplomów oraz paczek okolicznościowych (w przypadku chorób do wysokości 150 zł – sto pięćdziesiąt złotych). Zarząd S.P.P. może zawierać umowy użyczenia auta dla potrzeb stowarzyszenia przez członków realizujących cele statutowe używających własnych środków transportowych.

Gospodarkę finansową S.P.P. prowadzi w oparciu o politykę rachunkowości zatwierdzonej przez zarząd stowarzyszenia oraz o obowiązujące przepisy. Zarząd S.P.P. może zatrudnić biuro rachunkowe do prowadzenia ksiąg rachunkowych i wykonania rocznego sprawozdania finansowego.

Zarząd S.P.P. może występować z wnioskami o odznaczenia do władz państwowych dla zasłużonych członków stowarzyszenia.

ROZDZIAŁ II

CELE I ŚRODKI DZIAŁANIA

7. Celem działania jest: dialog i porozumienie pokoleń w celu zapewnienia warunków do samorealizacji i aktywności dzieci, młodzieży, dorosłych szczególnie seniorów, oraz pomoc w udziale najlepszych przedstawicieli środowisk pozarządowych w wyborach samorządowych samodzielnie, a także w parlamentarnych krajowych i unijnych w porozumieniu z partiami politycznymi w naszym kraju.

8. Stowarzyszenie swe cele realizuje poprzez:

a) realizację programu działania,

b) współpracę z władzami i innymi organizacjami społeczno – politycznymi,

c) interwencję i pomoc prawną,

d) założenie fundacji pomocowej, podjęcie działalności gospodarczej poprzez spółki z.o.o. oraz jednostki gospodarcze;

e) udział w wyborach samorządowych,

f) wykorzystywanie dotacji z budżetów województwa, miast i gmin oraz środków unijnych w swoich jednostkach terytorialnych zgodnie ze strukturą organizacyjną S.P.P.

g) działalność odpłatną i nieodpłatną – zgodnie z ustawą z 24.04.2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2010 nr 234 poz. 1536 z póź. zm.) w zakresie wybranym z art. 4 w/w ustawy, realizując własne projekty, bądź przystępując do konkursów ofert lub trybie tzw. „małych grantów”, współpracując z organami pozarządowymi, o ile uznają taką współpracę za niezbędną, a przede wszystkim z organami administracji publicznej. Działania społeczne użyteczne w sferze zadań publicznych (art. 3 ust. 1) w zakresie wybranym (z art. 4 w/w ustawy):

– pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób (działalność nieodpłatna);

– działalności na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym (działalność nieodpłatna);

– działalności charytatywnej (działalność nieodpłatna);

– podtrzymania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej, kulturowej (działalność odpłatna i nieodpłatna);

– ochrony i promocji zdrowia (działalność odpłatna i nieodpłatna);

– działalności na rzecz osób niepełnosprawnych (działalność nieodpłatna);

– promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy (działalność nieodpłatna);

– działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym (działalność nieodpłatna oraz działalność odpłatna);

– działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości (działalność odpłatna i nieodpłatna);

– nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania (działalność nieodpłatna oraz odpłatna);

– wypoczynku dzieci i młodzieży (działalność nieodpłątna oraz odpłatna);

– kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego (działalność odpłatna i nieodpłatna);

– działalności wspomagającej rozwój techniki, wynalazczości i innowacyjności oraz rozpowszechnianie i wdrażanie nowych rozwiązań technicznych w praktyce gospodarczej (działalność odpłatna i nieodpłatna);

– wspierania i upowszechniania kultury fizycznej (działalność odpłatna i nieodpłatna);

– turystyki i krajoznawstwa (działalność odpłatna i nieodpłatna);

– działalności na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami (działalność nieodpłatna);

– promocji i organizacji wolontariatu (działalność nieodpłatna);

– pomocy Polonii i Polakom za granicą (działalność odpłatna i nieodpłatna);

– działalności na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka (działalność nieodpłatna oraz odpłatna).

h) Przez prowadzenie gospodarki finansowej zgodnie z obowiązującymi przepisami i zatrudnienie księgowego lub biura rachunkowego wg zawartej umowy. Działalność gospodarcza ma być prowadzona przez np. zakłady gospodarcze bądź spółki Z.O.O w oparciu o rejestrację działalności gospodarczej w KRS i zgłoszeń w US, ZUS, Urząd Statystyczny, SAN – EPID, PIP itp. Działalność gospodarcza musi być prowadzona przy przestrzeganiu obowiązującej ustawy o działalności gospodarczej oraz wszelkich przepisów dotyczących tej działalności (finanse, księgowość, zatrudnienie, płace, BHP, nadzory sanitarne, budowlane, straż pożarną), a także poddawaniu się organom kontrolnym nadzorujących S.P.P. oraz jej podległych jednostek. Zarząd S.P.P. w przypadku podjęcia działalności gospodarczej jest zobowiązany do stworzenia weszelkich regulaminów porządkujących sferę zakładów gospodarczych zatwierdzonych przez W.Z.S.P.P., a wymaganych przez obowiązujące przepisy. Nadzór nad działalnością gospodarczą sprawuje zarząd S.P.P., a szczegółowo osoby zatrudnione – kierownika bądź dyrektora jednostki gospodarczej. W przypadku rozpoczęcia działalności gospodarczej prezes zarządku S.P.P. oraz K.R.S.P.P. winne otrzymywać wynagrodzenie za sprawowanie nadzoru, a pozostali członkowie zarządu premie w zzależności od wykonywanych czynności na rzecz jednostek gospodarczych wg zatwierdzonego regulaminu przez W.Z.S.P.P.

i) Podporządkowanie jednostek gospodarczych wg struktury organizacyjnej S.P.P. którą można zmieniać w zależności od zmian organizacyjnych za uchwałą W.Z.S.P.P.

 

ROZDZIAŁ III

CZŁONKOWIE – PRAWA I OBOWIĄZKI

9. Stowarzyszenie jest zrzeszeniem osób fizycznych zawiązanym dla realizacji swego zatwierdzonego programu działania przyjętego na walnymzebraniu członków S.P.P. w oparciu o zatwierdzony uchwałą W.Z.S.P.P.

10. Stowarzyszenie posiada członków:

a) zwyczajnych,

b) wspierających,

c) honorowych.

11. Członkiem Zwyczajnym Stowarzyszenia (S.P.P.) może być każda osoba fizyczna, która:

a) złoży deklarację członkowską na piśmie,

b) przedstawi pozytywną opinię dwóch członków Stowarzyszenia.

12. Członkiem Zwyczajnym stowarzyszenia (S.P.P.) staje się po złożeniu pisemnej deklaracji na podstawie uchwały Zarządu Stowarzyszenia.

13. Członkiem Wspierającym Stowarzyszenie może być osoba fizyczna i prawna deklarująca pomoc finansową, rzeczową lub merytoryczną w realizacji celów Stowarzyszenia.

14. Członkiem Wspierającym staje się po złożeniu pisemnej deklaracji na podstawie Uchwały Zarządu.

15. Członkiem Honorowym Stowarzyszenia może być osoba fizyczna, która wniosła wybitny wkład w działalność i rozwój Stowarzyszenia.

16. Członkowie Honorowi są przyjmowani przez Walne Zebranie na wniosek 10 członków Stowarzyszenia:

a) Prawa –  udział w zebraniach kół, oddziałów, zarządów (S.P.P.), w projektach własnych (S.P.P.), imprezach organizaowach przez (S.P.P.), zgłaszania wniosków na zebraniach kół, oddziałów, zarządach (S.P.P.) korzystanie z dorobku czy majątku (S.P.P.);

b) Obowiązki – udział w zyciu stoważyszenia (S.P.P.) oraz wspomaganie wizerunku (S.P.P.) w swoim środowisku.

17. Członkowie Zwyczajni mają prawo:

a) biernego i czynnego uczestniczenia w wyborach do władz Stowarzyszenia,

b) korzystania z dorobku, majątku i wszelkich form działalności Stowarzyszenia,

c) udziału w zebraniach, wykładach oraz imprezach organizowanych przez Stowarzyszenie,

d) zgłaszania wniosków co do działalności Stowarzyszenia.

18. Członkowie Zwyczajni mają obowiązek:

a) brania udziału w działalności Stowarzyszenia i realizacji jego celów,

b) przestrzegania Statutu i uchwał władz Stowarzyszenia,

c) regularnego opłacania składek.

19. Członkowie Wspierający i Honorowi nie posiadają biernego oraz czynnego prawa wyborczego, mogą jednak brać udział głosem doradczym w statutowych władzach Stowarzyszenia, poza tym posiadają takie prawa jak Członkowie Zwyczajni.

20. Członek Wspierający ma obowiązek wywiązywania się z zadeklarowanych świadczeń, przestrzegania Statutu oraz uchwał władz Stowarzyszenia.

21. Członkowie Honorowi są zwolnieni ze składek członkowskich.

22. Utrata członkostwa następuje na skutek:

a) pisemnej rezygnacji złożonej na ręce Zarządu,

b) wykluczenia przez Zarząd:

– z powodu łamania Statutu i nieprzestrzegania uchwał władz Stowarzyszenia,

– z powodu notorycznego nie brania udziału w pracach Stowarzyszenia,

– z powodu niepłacenia składek za okres pół roku,

– na pisemny wniosek trzech członków Stowarzyszenia,

– za działania na szkodę Stowarzyszenia,

– za nieuzasadnione pomówienia członków S.P.P.,

– za niewłaściwe traktowanie ludzi, zwracających się o pomoc,

– za wywołanie gorszących awantur w Stowarzyszeniu,

c) utraty praw obywatelskich na mocy prawomocnego wyroku sądu,

d) śmierci członka oraz utraty osobowości prawnej przez osoby prawne.

23. Od uchwały Zarządu w sprawie przyjęcia w poczet członków Stowarzyszenia lub pozbawienia członkostwa, zainteresowanemu przysługuje odwołanie do Walnego Zebrania Członków w terminie do 14 dni od daty otrzymania decyzji na piśmie. Uchwała Walnego Zebrania Członków S.P.P. jest ostateczna.

 

ROZDZIAŁ IV

WŁADZE STOWARZYSZENIA

24. Władzami Stowarzyszenia są:

24.1. Walne zebranie członków skrót (W.Z.S.P.P.) – musi się odbyć min. 1 raz w roku, oraz na każde żądanie 50% członków S.P.P.

24.1.1. Komisja Rewizyjna skrót (K.R.S.P.P.) – odbywa posiedzenia min. 2 razy w roku oraz wg własnego uznania.

24.1.2. Zarząd skrót (Z-d.S.P.P.) – odbywa posiedzenie min. 1 raz w miesiącu.

24.1.3. Oddział Lokalny, Terenowa Jednostka Organizacyjna skrót (O.L.S.P.P.).

24.1.4. Zarząd Oddziału Lokalnego skrót (Z-d.O.L.) – posiedzenie min. 1 w miesiącu.

24.1.5. Koło Miejskie skrót (K.M.) Koło Dzielnicowe skrót (K.D.),Kolo Gminne skrót (K.G.) – zebrania swoich członków min. 1 raz w miesiącu.

24.2. Struktura organizacyjna S.P.P. w przypadku powołania oddziałów lokalnych.

24.2.1 Struktura organizacyjna w przypadku prowadzenia dzialalności gospodarczej.

24.3. Zasady tworzenia oddziałów.

a) powstanie koła (K.M.- koła miejskiego, K.D.- koła dzielnicowego, K.G.- koła gminnego) – Koła powołuje Zarząd S.P.P.;

b) zebranie kół uchwałą powołują Oddziały Lokalne (O.L.), Uchwałę zatwierdza Zarząd S.P.P.;

c) Koła miejskie, dzielnicowe, gminne oraz oddziały lokalne odbywają własne zebrania członków kół (K.M., K.D., K.G. oraz oddziałów Lokalnych (O.L.);

d) Kompetencje kół ((K.M., K.D., K.G.):

– realizacja uchwał W.Z.S.P.P. oraz Zarządu S.P.P.;

– realizacja programu działania S.P.P.;

– aktywizacja swoich członków do realizacji również własnych lokalnych programów działania;

– powoływanie oddziałów lokalnych;

e) Sposób podejmowania uchwał:

– uchwałę może podjąć zebranie koła (K.M., K.D., K.G.) w obecności 50%+1osoba, zgodnie ze swoimi kompetencjami (patrz pkt 24.3.d);

– uchwałę może podjąć zarząd (K.M., K.D., K.G.) w zakresie bieżącej pracy Koła, niezbędnej do realizacji programu działania S.P.P.zgodnie z kompetencjami (pkt 24.3.d).

24.4. Warunki powstania kół.

a) Koło musi liczyć min. 5 członków zwyczajnych (zarząd koła -przewodniczący, sekretarz, skarbnik);

b) Zarząd S.P.P. może zawiesić do czasu zwołania W.Z.S.P.P. każdy zarząd kół (K.M., K.D., K.G.);

c) Odwołanie członków Zarządu jest w kompetencji W.Z.S.P.P.

24.5. Warunki powstania oddziału (O.L.)

a) 3 koła poprzez zebranie członków K.M., członków K.D., Członków K.G., uchwałą powołuje Zarząd O.L. – powołany Zarząd (O.L.) musi mieć przewodniczącego, zastępcę, sekretarza, skarbnika oraz jednego członka zarządu. Maksymalnie Zarząd O.L. może liczyć 7 osób. Uchwałę zatwierdza Zarząd S.P.P.;

b) Zebranie członków K.M., K.D., K.G. w celu powołania oddziału lokalnego (O.L.) zwołuje Zarząd S.P.P. w terminie do 1 m-ca na wniosek 5 kół (zarządów K.M., K.D., K.G.).

24.6. Zarządy oddziałów i kół podlegają Zarządowi S.P.P.:

a) Odwołanie zarządów lokalnych (O.L.) należy do kompetencji W.Z.S.P.P.

24.7. Wybory władz kół i zarządów O.L.:

a) wybory są jawne, zarządu kół i O.L. są wybierane na zebraniach wyborczych lub sprawozdawczo-wyborczych. Wybrane zarządu kół i O.L. same spośród siebie wybierają członków na funkcje zgodne ze strukturą organizacyjną stowarzyszenia (S.P.P.) i ogłaszają swój wybór na koniec w/w zebrań kół i O.L.(S.P.P.)

24.8. Obowiązek nowo powołanego Oddziału (O.L.)

a) zgłoszenie w ciągu 14 dni od powołania i zatwierdzenia przez Zarząd S.P.P. własnemu Staroście (organ nadzorujący) ze względu na siedzibę jednostki organizacyjnej (Zarządu O.L.). W zgłoszeniu podanie składu Zarządu, adres oddziału oraz załączenie Statutu Stowarzyszenia.

24.9. Oddział lokalny poprzez Zarząd O.L. uzyskuje osobowość prawną zgodnie z art. 17 ust. 1a – Ustawy z dnia 07.04.1989 r.- Prawo o stowarzyszeniach – po podjęciu stosownej uchwały poprzez Zarząd Stowarzyszenia (Zarząd S.P.P.).

24.10. Do czasu uzyskania lokali na siedziby Zarządu S.P.P. oraz lokali na siedziby Zarządu (O.L.) oraz lokali na siedziby kół oraz środków, pozwalających na utrzymywanie lokali zezwala się na podawanie adresów siedzib tymczasowych, będących adresem zamieszkania Prezesa Zarządu S.P.P. oraz przewodniczących zarządów (O.L.) oraz Przewodniczących kół (K.M., K.D., K.G.) dla potrzeb rejestracji Statutu oraz rozpoczęcia działalności w terenie.

24.11. Kadencyjność wszystkich zarządów w strukturze S.P.P. wynosi 2 lata.

24.12. Odwołanie Zarządów może się odbyć w każdym czasie przez W.Z.S.P.P.

24.13. Kompetencje wybranych władz:

W.Z.S.P.P. – uchwalanie statutu, zmiany statutu, zmiany władz S.P.P.. Podejmowanie uchwał strategicznych dla rozwoju Stowarzyszenia Porozumienie Pokoleń, odwoływanie i powoływanie władz,uchwalanie programu działania, podejmowanie uchwał o podejmowaniu działalności gospodarczej oraz fundacji pomocowych;

Zarząd S.P.P. – podejmowanie uchwał, sprzyjających dla rozwoju S.P.P., prowadzenie działalności statutowej oraz wprowadzenie w życie uchwał W.Z.S.P.P., reprezentowanie na zewnątrz S.P.P., realizacja celów programowych, uchwalanie  regulaminów wewnętrznych (z wyjątkiem regulaminu Komisji Rewizyjnej) – Zarządu S.P.P., zarządów O.L., K.M., K.D., K.G. (zatrudnienia i zwalniania pracowników S.P.P., działania związane z zadaniami sfery publicznej, rozliczenia projektów itp.),            gromadzenie środków niezbędnych do realizacji celów S.P.P.

Zarządy O.L., K.M., K.D., K.G. – zbieżne z Zarządem S.P.P.- pobudzanie aktywności społecznej własnych członków i przekazywanie składek członkowskich do skarbnika Zarządu S.P.P.

Komisja Rewizyjna – kontroluje i nadzoruje prace wszystkich szczebli S.P.P., składa wnioski do W.Z.S.P.P., uchwala własny regulamin pracy.

24.14. Tryb wyboru Zarządu S.P.P., K.R.S.P.P. oraz Zarządów O.L. z Zarządem K.M., K.D., K.G.:

a) tryb wyborów – jawny zarząd S.P.P. jest wybierany na walnym zebraniu członków S.P.P. zebraniu sprawozdawczo-wyborczym. Wybrany zarząd S.P.P. – (sami członkowie zarządu wybierają spośród siebie członków na funkcje zgodne ze strukturą organizacyjną stowarzyszenia S.P.P.) – ogłasza swój wybór na koniec zebrania sprawozdawczo-wyborczego (W.Z.S.P.P.);

b) skład Zarządu S.P.P. – prezes, v-ce prezes sekretarz, skarbnik i członkowie (min. 5 osób) –  max. 7 osób: (prezes, V-ce prezes ds.organizacyjnych, V-ce prezes ds. gospodarczych, sekretarz, skarbnik i dwóch członków). Kandydaci do zarządu S.P.P., zarządu O.L., zarządu K.M., zarządu K.D., zarządu K.G. mają obowiązek składać oświadczenie na piśmie: „że nie byli skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne, ścigani z oskarżenia publicznego lub przestępstwa skarbowe (zgodnie z art. 20, pkt. 5 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie)”;

c) skład Komisji Rewizyjnej (min. 3 osoby, max. 5 osób) – przewodniczący K.R., z-ca przewodniczącego K.R., sekretarz K.R wybór K.R., jest jawny, skład K.R. wybiera walne zebranie członków stowarzyszenia (S.P.P.) na zebraniu sprawozdawczo-wyborczym. Wybrana komisja rewizyjna sama określa funkcje swej komisji (K.R.) i ogłasza swój wybór na koniec zebrania sprawozdawczo-wyborczego;

d) kadencja członków K.R. nie może przekraczać 2 lat

e) członkowie komisji rewizyjnej S.P.P. nie mogą być członkami organu zarządzającego ani pozostawać z nimi w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej;

f) nie byli skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwa umyślne, ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe;

g) mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji w takim organie zwrot uzasadnionych kosztów lub wynagrodzenie w wysokości nie wyższej niż przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw, ogłoszone przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za rok poprzedni;

24.15. Sposób uzupełniania składu władz S.P.P. Składy osobowe można uzupełniać w przypadku:

a) śmierci członka;

b) rezygnacji członka;

c) odwołania przez W.Z.S.P.P. na wniosek Zarządu S.P.P., Komisji Rewizyjnej, zarządów O.L., zarządów K.M., zarządów K.D. oraz zarządów K.G., a także na wniosek min. 10 członków S.P.P. w tym 5 członków założycieli S.P.P.;

d) odwołanie i uzupełnienie składu władz S.P.P wszystkich szczebli zwykłą większością przez W.Z.S.P.P.;

e) odwołanie lub uzupełnienie prezesa większością 2/3 głosów W.Z.S.P.P.;

f) do czasu decyzji W.Z.S.P.P. zarząd S.P.P. może ustanowić P.O. przewodniczących (O.L., K.M., K.D., K.G.);

g) wprzypadkach szczególnych gdy w pracy zarządu S.P.P. (5cio osobowego) nie bierze udziału trzech członków z różnych przyczyn – w celu zapewnienia ciągłości pracy zarządu i zdolności do podejmowania uchwał, prezes S.P.P. ma obowiązek powołania do składu zarządu jednego członka na okres do kolejnego W.Z.S.P.P.. W przypadku nie brania udziału w pracy zarządu S.P.P. przez czterech członków zarządu z różnych przyczyn prezes S.P.P. zobowiązany jest do zwołania w trybie natychmiastowym w ciągu 14 dni W.Z.S.P.P. celem wybrania nowego zarządu.

24.16. Sposób podejmowania uchwał przez władze S.P.P.:

a) poprzez zwykłą większość członków Zarządu S.P.P. oraz zarządów O.L., K.M., K.D. i K.G. – 50% członków S.P.P. + 1 osoba;

b) przegłosowanie zwykłą większością (zgłoszonych uchwał) członków Zarządu S.P.P. oraz zarządów O.L., K.M., K.D., K.G.- 50% członków S.P.P.+ 1 osoba.

24.17. Sposób zwoływania walnego zebrania (W.Z.S.P.P.):

a) na wniosek prezesa S.P.P.;

b) na wniosek Zarządu S.P.P.;

c) na wniosek Komisji Rewizyjnej;

d) na wniosek 10 członków, w tym 3 członków założycieli;

e) zawiadomienie o zebraniu pocztą elektroniczną e-mail, telefonicznie, sms przewodniczących O.L., K.M.,K.D., K.G.;

f) zawiadomienie pozostałych członków na zebraniach oraz sms-ami, na stronie internetowej, na co najmniej 2 tygodnie przed W.Z.S.P.P.;

g) na wniosek organu nadzoru (starostowie, prezydenci miast);

h) termin zwołania W.Z.S.P.P. 1 m-c od złożenia wniosków (patrz pkt a, b, c, d, g) przez Zarząd S.P.P.;

h) termin zwołania W.Z.S.P.P. 1 m-c od złożenia wniosków (patrz punkt a, b, c, d, g) przez Zarząd S.P.P.;

i) jeżeli na W.Z.S.P.P. przybędzie mniej członków niż 50% + 1 osoba to prezes S.P.P. mając na  uwadze konieczność odbycia W.Z.S.P.P. (drugi termin), wciągu jednej godziny w tym samym dniu, z tą uwagą że minimalna ilość członków wynosi o dwie osoby więcej niż suma członków zarządu i komisji rewizyjnej.

24.18. Zgodnie z zamieszczoną strukturą organizacyjną, terenowe jednostki organizacyjne posiadają władze – Oddziały Lokalne (O.L.S.P.P.):

a) zarządy w składzie: przewodniczący, z-ca przewodniczącego, sekretarz, skarbnik, członkowie;

b) oddziały lokalne oraz Koła miejskie, dzielnicowe, gminne nie posiadają komisji rewizyjnej, podlegają Komisji Rewizyjnej S.P.P.;

c) składy zarządów kół – przewodniczący, sekretarz i skarbnik.

24.19. Terenowe jednostki organizacyjne działają na podstawie statutu     „Stowarzyszenia – Porozumienie Pokoleń”

24.20. Sposób podejmowania uchwał przez W.Z.S.P.P.:

a) ważność uchwał wymaga kworum 50% + 1 osoba;

b) podejmowanie uchwał zwykłą większością obecnych członków na zebraniu;

c) W.Z.S.P.P. odbywa 1 x w roku Zebranie Sprawozdawcze;

d) W.Z.S.P.P. odbywa co 2 lata Zebranie Sprawozdawczo – Wyborcze.

 

ROZDZIAŁ V

MAJĄTEK I FUNDUSZE

25. Majątek Stowarzyszenia powstaje:

a) z wpisowego w wysokości 20 złotych od osoby;

b) ze składek członkowskich w wysokości min. 3 złotych, a maksymalnie 10 złotych miesięcznie od Członka Zwykłego i Wspierającego, wysokość składki członkowskiej określa uchwałą Zarząd S.P.P.;

c) z darowizn, spadków, zapisów;

d) z dotacji i ofiarności publicznej (przy przestrzeganiu przepisów ustawy z dnia 15.03.1933 r. o zbiórkach publicznych);

e) zbiórek publicznych, zgodnie z obowiązującymi przepisami za zgodą właściwych władz.

26. Wszelkie środki pieniężne mogą być przechowywane wyłącznie na koncie Stowarzyszenia:

a) skarbnicy kół miejskich, dzielnicowych, gminnych odprowadzają składki w pełnej, zebranej wysokości do skarbnika Zarządu S.P.P.;

b) skarbnicy oddziałów lokalnych (O.L.) odprowadzają składki w pełnej, zebranej wysokości do skarbnika Zarządu S.P.P.;

c) skarbnik Zarządu S.P.P. wpłaca całą kwotę składek na konto Stowarzyszenia;

d) skarbnicy na wniosek zarządów (S.P.P., O.L.,K.M,K.D.,K.G.) pobrac z konta S.P.P. na kasę w/w zarządów, kwoty niezbędne do rozliczenia uzasadnionych wydatków na koszty w/w zarządów, a poniesione przez członków S.P.P. na cele statutowe, a także w celu zwrotu wydatkowanych kwot (wg paragonów) nie wyższe niż 100 zł;

e) w przypadku braku środków na opłacanie biezących faktur otrzymywanych od jednostych usługowych (względem S.P.P.) zobowiązuje się zarząd S.P.P. do opłacenia faktur z majątku lub funduszy S.P.P. po uprzednim podjęciu stosowenej uchwały przez zarząd S.P.P.

27. Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową w oparciu o obowiązujące przepisy.

a) Stowarzyszenie ma prawo prowadzić działalność gospodarczą, środki zdobyte wskutek działalności gospodarczej będą gromadzone na osobnym koncie i będą rozliczane przez księgowego Stowarzyszenia, którego Stowarzyszenie będzie musiało zatrudnić na warunkach ustalonych przez Zarząd;

b) za działalność gospodarczą będzie odpowiadać Zarząd S.P.P., a szczegółowo prowadzić je będzie v-ce Prezes ds. Gospodarczych Stowarzyszenia;

c) decyzję o podjęciu działalności gospodarczej podejmuje Zarząd S.P.P. pod warunkiem spełnienia wszystkich wymogów prawnych, od rejestracji tej działalności począwszy;

d) zarząd ma prawo likwidacji działalności gospodarczej, która przynosi straty;

e) zabrania się (zgodnie z art. 20 ust. 1, pkt 6, ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie) udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem organizacji w stosunku do jej członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi członkowie, członkowie organów lub pracownicy organizacji pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”;

f) przekazywania ich majątku na rzecz ich członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub preferencyjnych warunkach;

g) wykorzystywania majątku na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika z celu statutowego;

h) zakupu towarów lub usług od podmiotów, w którym uczestniczą członkowie organizacji, członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.

28. Decyzje w sprawie nabywania, zbywania i obciążania majątku Stowarzyszenia podejmuje Zarząd.

29. Do zawarcia umów, udzielania pełnomocnictwa i składania innych oświadczeń woli, w szczególności w sprawach majątkowych, wymagane są podpisy dwóch członków Zarządu, działających łącznie.

 

ROZDZIAŁ VI

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

30. Uchwałę w sprawie zmiany Statutu, uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia podejmuje Walne Zebranie Członków kwalifikowaną większością głosów 2/3, przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.

31. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia, Walne Zebranie Członków określa sposób likwidacji oraz przeznaczenie majątku Stowarzyszenia i wyznacza likwidatora.

32. W sprawach nie uregulowanych w niniejszym Statucie, zastosowanie mają przepisy ustawy Prawo o stowarzyszeniach.

33. Pracę Zarządu S.P.P. oraz Komisji Rewizyjnej S.P.P. określają regulaminy wewnętrzne Zarządu i Komisji Rewizyjnej.