«

»

wrz 28

Tales about humanity – wymiana młodzieży

Podczas wymiany młodzieży ”Tales about humanity” (projekt dofinansowany w ramach programu Erasmus+), która odbyła się w Poroninie, uczestnicy zrealizowali, bogaty w różnego rodzaju zajęcia i warsztaty, harmonogram.
Na początku międzynarodowego spotkania zostały przypomniane jego cele oraz kwestie organizacyjne. Młodzi ludzie przeprowadzili gry z imionami i aktywności integracyjne, które pozwoliły na przełamanie lodów, nieśmiałości w komunikowaniu się w języku angielskim czy lepsze zapoznanie się ze sobą. Uczestnicy wzięli również udział w aktywnościach, mających na celu integrację, zbudowanie zgranego i zintegrowanego zespołu, a także pozytywnej atmosfery, sprzyjającej efektywnej pracy. Dzięki nim, młodzież miała możliwość nie tylko wymienić się swoimi doświadczeniami, ale również wzmocnić współpracę wewnątrz międzynarodowej grupy.
Podczas zajęć, poświęconych głównej tematyce projektu ”Tales about humanity”, uczestnicy m.in.:

  • dyskutowali o negatywnych zjawiskach z swoich lokalnych społeczności/regionów/krajów, taki jak: dyskryminacja, wykluczenie, ksenofobia, rasizm, brak empatii, chęci pomocy, brak odpowiedniego wsparcia;
  • dyskutowali i poszerzali swoją wiedzę na temat śladów cennych wartości, wzorców myślenia, wartościowych tradycji oraz zwyczajów, czy zachowań godnych naśladowania zakorzenionych w naszych kulturach;
  • zapoznali się z wartościowymi i pouczającymi opowiadaniami, ukazującymi piękno naszych kultur, jako źródeł wielu cennych wartości i zachowań godnych naśladowania;
  • dyskutowali o tym, w jaki sposób zapobiegać i przeciwdziałać negatywnym zachowaniom tj. dyskryminacja, ksenofobia, wykluczenie, brak empatii, wsparcia oraz pomocy drugiemu człowiekowi;

Podczas wymiany młodzieży, uczestnicy pracowali w mniejszych, międzynarodowych grupach nad stworzeniem opowieści o człowieczeństwie, bazujących na rodzimych podaniach, baśniach i legendach, w które wpisane są godne naśladowania postawy oraz pozytywne wartości. Następnie nagrali swoje opowiadania w formie słuchowiska.
W ramach zajęć wymiany młodzieży, uczestnicy przygotowali i przeprowadzili spotkanie online z rówieśnikami z różnych państw europejskich. Podczas spotkania zaprezentowali projekt i działania w jego ramach, opowiedzieli o tym, co udało im się osiągnąć oraz dlaczego podjęli taką tematykę w ramach przedsięwzięcia. Następnie zaprezentowali stworzone przez siebie opowieści o człowieczeństwie, a także rodzime baśnie, podania i legendy, ukazujące piękno naszych kultur, jako źródeł wielu cennych wartości i zachowań godnych naśladowania.

Międzynarodowe przedsięwzięcie zostało zrealizowane w języku angielskim z wykorzystaniem metod edukacji pozaformalnej takich, jak gry i zabawy integracyjne, zajęcia tematyczne, kreatywne warsztaty, spotkania online, dyskusje, wymiana doświadczeń, ewaluacje, refleksje, wieczory narodowe itd. Projekt miał wymiar edukacyjny i przyczynił się do rozwoju kluczowych kompetencji uczestników. Pozwolił również na nawiązanie wielu nowych, międzynarodowych znajomości. Dla niektórych było to pierwsze doświadczenie pracy w międzynarodowym zespole.